Page 1 of 1

Cần Việc Làm - Chăm sóc người lớn tuổi, đau, yếu, vv...

PostPosted: Fri Nov 20, 2015 9:50 pm
by Viet Mekong


Chúng tôi nhận:

Chăm sóc người bệnh, người lớn tuổi.
Trong ngày với nhiều kinh nghiệm. Có qua khóa ( P.A.B.)

==> Xin liên lạc: 514-677-7315 hoặc email vê: vomtroimagazine@gmail.com trước.