Page 1 of 1

Làm thế nào để mang lại vợ tôi ?

PostPosted: Mon Nov 25, 2013 1:01 pm
by RealBoss
Vợ tôi để lại cho tôi.
Đó là tất cả vì sở thích của tôi...
Phải làm gì bây giờ?

Re: Làm thế nào để mang lại vợ tôi ?

PostPosted: Wed May 27, 2015 7:56 pm
by mai linh65
Người nầy viết gì Mai Linh đọc lâu rồi, mà khong hiểu gì cả ??? !!
Vợ của người bạn vừa qua đời ? Vợ bạn để lại gì cho bạn ?? thiệt ... là khó quá!!