Page 1 of 1

Thiên Nga & Tình Yêu - Swans of Love ...

PostPosted: Thu Jun 15, 2017 9:51 pm
by BelleNuit
Image

Ngát xanh vị Tình...
Green shade of love

Re: Thiên Nga - Swans ...

PostPosted: Thu Jun 15, 2017 9:53 pm
by BelleNuit
Image

Đơn thuần & Thanh khiết ... Simplicity and Purity

Re: Thiên Nga - Swans ...

PostPosted: Thu Jun 15, 2017 10:02 pm
by BelleNuit
Image

khung trời Tình-yêu ... the dome of Love

Re: Thiên Nga - Swans ...

PostPosted: Thu Jun 15, 2017 10:19 pm
by BelleNuit
Image

Giấc mơ hồng ... Lovely dream..

Image

Re: Thiên Nga - Swans ...

PostPosted: Sat Jun 17, 2017 1:23 am
by BelleNuit
Image

Mùa hoa Tình-yêu nở... Vạn vật cũng đắm say!

when love in bloom ... the universe also passionate

Re: Thiên Nga - Swans ...

PostPosted: Sat Jun 17, 2017 1:46 am
by BelleNuit
Image

Sáng ngời vạt hạnh-phúc... radiant is the lovebeam

Re: Thiên Nga - Swans ...

PostPosted: Sat Jun 17, 2017 2:07 am
by BelleNuit
Image

... nơi ấy có bình-yên? - are you fine, out there...?