Page 1 of 1

Để Ghi Danh vào Diễn đàn Tea Lounge

PostPosted: Wed Jan 15, 2014 9:58 am
by master
Lưu ý:
Khi 'regist' tên, trong phần cuối, xin điền vào chỗ trống là Tea Lounge

--------------------------------------------------------------------------------------------
Confirmation of registration
Tên của diễn đàn (exact match please): Tea Lounge
This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc nhiều may mắn


Master of TeaLouge Forum
email: vomtroimagazine@gmail.com