Page 1 of 1

Happy Father's Day - Mừng Ngày Lễ Thân Phụ ...

PostPosted: Sun Jun 18, 2017 2:31 pm
by Editor 1
Image

Cha là người Hùng đầu tiên của con trai ...
Cha mối Tình đầu tiên của con gái ...


Image

Re: Happy Father's Day - Mừng Ngày Lễ Thân Phụ ...

PostPosted: Sun Jun 18, 2017 2:31 pm
by Editor 1
Image

Người đàn ông nào cũng có thể làm Đấng sinh thành ...
Nhưng phải là Người dưỡng dục ta thì mới là người Cha thật sự ..!
(TeaLounge.info)

Image

Re: Happy Father's Day - Mừng Ngày Lễ Thân Phụ ...

PostPosted: Sun Jun 18, 2017 2:39 pm
by Editor 1
Image

Re: Happy Father's Day - Mừng Ngày Lễ Thân Phụ ...

PostPosted: Sun Jun 18, 2017 2:59 pm
by Editor 1
Image

Re: Happy Father's Day - Mừng Ngày Lễ Thân Phụ ...

PostPosted: Sun Jun 18, 2017 3:11 pm
by BelleNuit
Tình phụ-tử ...

Image
Image
Image
Image