Page 1 of 1

ánh trăng

PostPosted: Sat Dec 07, 2013 12:15 am
by dohuudu
Ánh träng anh giữ bên người
để khuya sương Hạ, mĩm cười cùng träng
Vườn cäy anh bón nhớ thương
Mong sao hoa nở vấn vương với người

Còn em anh trã cho đời
Tơ vương đành đoạn , chân trời ngỗn ngang
đời anh nhạt sắc cưu mang
Vì em không chịu cùng anh chung nhìn